24 ஜனவரி, 2011

தனக்கு லாபம் வரும் எனில், முதலாளித்துவம் தனக்கான சவப்பெட்டியைத் தானே தயாரித்துக்கொள்ளும்” அதில் அர்த்தம் ஊள்ளது வரலாறு தான் நமது வழிகாட்டி